เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

วันที่ 24 -26 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนายวสุรัตน์ ภูอังคะ ตำแหน่งนิติกร เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หลักสูตร นักสานพลังชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัย (นสสว.) ประจำปี 2565 มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดเลย รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน โดยมีนางสุจริตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธีปิดการอบรม และ มอบใบประกาศเกียรติบัตร ณ โรงแรมไอโฮเทล ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: