เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางจริยา แดงวันสี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทริค อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน มติที่ประชุมรับทราบบทบาทการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ. 2551 ซึ่งภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเฝ้าระวังทางสังคม การทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ และรับทราบปัญหาการดำเนินงาน “นาคาพิทักษ์”

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้นางกมลพรรณ สถิตย์นาค ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสุธิตา บึงบัว นักพัฒนาสังคม งานผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน จำนวน 6 ราย ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองสอ เทศบาลตำบลนิคม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ เทศบาลตำบลสมเด็จและเทศบาลตำบลไผ่ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอคณะทำงานพิจารณาปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้บูรณาการความร่วมมือในงานการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.) เพื่อหนุนเสริมการสอบทานกลไกคณะทำงาน ศพค. เชื่อมโยงศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางตามนโยบายของผู้บริหารต่อไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

….. วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 พร้อมด้วย นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางธนวัน อุ่นเพชรวรากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด นายสันติ จตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม หมู่ 7 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

….. นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการฯ และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน 10 ราย ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมทั้งออกบูธกิจกรรมให้บริการและให้คำปรึกษา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ตามกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม.

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายวสุรัตน์ ภูอังคะ ตำแหน่งนิติกร กองทุนผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล ได้แก่ พื้นที่ตำบลนาดี ตำบลอุ่มเม่า ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จำนวน 6 ราย

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้มั่นคงปลอดภัย

วันที่ 19 พฤษภาคม2565​ นางสิรินุช​ อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้มั่นคงปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่​ เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ เทศบาลตำบลหลุบ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รวมเป็นเงิน 85,000 บาท​ (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ​ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายวสุรัตน์ ภูอังคะ ตำแหน่งนิติกร กองทุนผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล ได้แก่ พื้นที่ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 5 ราย พื้นที่ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ราย รวทั้งหมด 7 ราย

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:เข้าร่วมประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 น. นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวจริยา เลื่องลือ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวรายงาน ผ่านระบบ Cisco WebEx Meetings ในปี 2565 รัฐบาลตั้งเป้าหมายยึดทรัพย์ 10,000 ล้านบาท ซึ่งในห้วง 6 เดือนแรก ยึดทรัพย์ได้แล้วกว่า 8,453 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85 ของค่าเป้าหมาย ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ได้มีการรวบรวมกฎหมาย เพื่อลดความซ้ำซ้อน และประชาชนเข้าถึงง่าย โดยกฎหมายฉบับใหม่มีการปรับบทลงโทษที่รุนแรงและไม่แยกความผิดออก ซึ่งมีการพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรม ด้วยการลดโทษคดีไม่รุนแรง แต่ไปเน้นลงโทษหนักกับผู้ค้า เพื่อให้โอกาสผู้เสพและเพื่อช่วยลดความแออัดในเรือนจำ

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/https://sdbagl.org/slot-gacor/https://sdbagl.org/slot-dana/https://sdbagl.org/slot-pulsa/https://sdbagl.org/slot-pulsa/https://nicerjss.com/public/journals/1/-/slot-gacor/https://nicerjss.com/public/journals/1/-/slot-dana/https://nicerjss.com/public/journals/1/-/slot-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.phpslot gacor onlineslot gacor maxwinagen slot onlinetogel gacorslot deposit pulsahttps://www.rivoluzionimolecolari.it/-/slot-gacor/