ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติการจัดตั้งกองบุญดูแลพระสงฆ์อาพาธ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติการจัดตั้งกองบุญดูแลพระสงฆ์อาพาธ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสงฆ์ และนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 12 (นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.) ได้เดินทางมาตรวจราชการ ตามแผนการการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งคณะผู้ตรวจราชการ ได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ได้แก่ การท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น งานมหกรรมภูไทนานาชาติ งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และงานมาฆปูรณมีบูชา ทะเลธุงอีสาน นอกจากนี้จากนโยบาย 3 ร่ำรวย 3 ใจ ทำให้การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้ยากไร้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์เมืองแห่งความสุข ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทั้งนี้ นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย One Home พม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ทอดผ้าป่า “กองบุญเพื่อการให้จังหวัดกาฬสินธุ์” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มเปาะบางและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 12 มีนาคม 2566 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ร่วมพิธีทอดผ้าป่า “กองบุญเพื่อการให้จังหวัดกาฬสินธุ์” พร้อมถวายต้นผ้าป่า โดยมียอดทำบุญ เป็นเงิน 448,825.75 บาท และยอดโอนทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธา เป็นเงิน 138,579.33 บาท รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 587,405.08 บาท โดยมี พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสงฆ์ ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ (นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์) พร้อมด้วย One Home พม.กาฬสินธุ์ คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความรับผิดชอบ ต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ (CSR) ร่วมทอดผ้าป่า “กองบุญเพื่อการให้จังหวัดกาฬสินธุ์” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2565 เวลา 09:30 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีม One Home เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามมติที่ประชุมดังนี้

  1. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 158 ราย 125 ครอบครัว เป็นเงิน 179,000 บาท
  2. เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 73 ราย 73 ครอบครัว เป็นเงิน 219,000 บาท
  3. เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 15 ราย 15 ครอบครัว เป็นเงิน 30,000 บาท
  4. เงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ จำนวน 1 ราย 1 ครอบครัว เป็นเงิน 5,000 บาท
  5. เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 17 ราย 17 ครอบครัว เป็นเงิน 34,000 บาท
  6. เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 20 ราย 20 ครอบครัว เป็นเงิน 40,000 บาท
  7. เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน จำนวน 5 ราย 5 ครอบครัว เป็นเงิน 15,000 บาท
    รวมการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 289 ราย 256 ครอบครัว เป็นเงิน 522,000 บาท

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ร่วมลงนามถวายพระพร

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกล่าวถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณห้องโถง ด้านหลังศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ร่วมแสดงความยินดี

        วันที่ 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ทีม พม.กาฬสินธุ์ (One Home) ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ นายสำเริง ม่วงสังข์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องปฏิบัติราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial