มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับการอนุมัติกู้ยืมจำนวน 14 ราย เป็นเงิน 353,119 บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:อบรมอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมชาร์ลองบูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อพม. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการคนพิการ การคัดกรอง การพัฒนาทักษะ และการดูแลช่วยเหลือคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านคนพิการในชุมชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อพม. คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 115 คน

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย (21 มิถุนายน 2565)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ รางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2565

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร) เพื่อหารือข้อราชการ และการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมโปงลางชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมการประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนางอรทัย แพงโสภา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น นางสาววรรณา อรัญกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชารการ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นางวิจารย์ ชูรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว นายชาญวิทย์ ไชยสิงห์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ นายชัยพล ไชยคำมิ่ง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม ผู้แทนจาก (พอช.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวัชระ ศรีช่วง และผู้แทนจากสำนักงานเคหะจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทีม One-Home จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุม และรับมอบข้อเสนอแนะและแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวง พม. และแผนตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 ของผู้ตรวจราชการกระทรวง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2565 ร่วมกับทีม One Home พม.กาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มติที่ประชุมอนุมัติ รวมทั้งสิ้น จำนวน 279 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 367,000 บาท ดังนี้ 1) เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 213 ราย 135 ครอบครัว เป็นเงิน 209,000 บาท 2) เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 35 ราย ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท และจำนวน 5 ราย ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 3) เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 21 ราย ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 63,000 บาท 4) เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 5 ราย ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial