พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจฯ ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยทีม One Home พม.กาฬสินธุ์ ได้นำข้าราชการ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ร่วมปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2

สำหรับกิจกรรมสำคัญของโครงการ คือการปั่นจักรยานเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ในการเยี่ยมเยือนผู้ด้อยโอกาส เด็กในสภาวะยากลำบาก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ จำนวน 10 ครอบครัว โดยมีระยะทาง ปั่นจักรยานรวม 16.7 กิโลเมตร

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: