อบรมอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมชาร์ลองบูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อพม. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการคนพิการ การคัดกรอง การพัฒนาทักษะ และการดูแลช่วยเหลือคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านคนพิการในชุมชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อพม. คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 115 คน

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย (21 มิถุนายน 2565)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ รางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2565

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร) เพื่อหารือข้อราชการ และการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมโปงลางชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมการประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนางอรทัย แพงโสภา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น นางสาววรรณา อรัญกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชารการ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นางวิจารย์ ชูรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว นายชาญวิทย์ ไชยสิงห์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ นายชัยพล ไชยคำมิ่ง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม ผู้แทนจาก (พอช.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวัชระ ศรีช่วง และผู้แทนจากสำนักงานเคหะจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทีม One-Home จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุม และรับมอบข้อเสนอแนะและแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวง พม. และแผนตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 ของผู้ตรวจราชการกระทรวง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2565 ร่วมกับทีม One Home พม.กาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มติที่ประชุมอนุมัติ รวมทั้งสิ้น จำนวน 279 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 367,000 บาท ดังนี้ 1) เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 213 ราย 135 ครอบครัว เป็นเงิน 209,000 บาท 2) เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 35 ราย ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท และจำนวน 5 ราย ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 3) เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 21 ราย ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 63,000 บาท 4) เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 5 ราย ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน​ผู้สูงอายุที่ขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

วันที่ 26​ พฤษภาคม 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้นางสาวลัดดา​ พรกุณา ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสุธิตา บึงบัว นักพัฒนาสังคม งานผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน​ผู้สูงอายุที่ขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน​ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอคณะทำงานพิจารณาปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตพื้นที่​ เทศบาลตำบลบัวบาน เทศบาลตำบลเขาพระนอน​ เทศบาลตำบลอิตื้อ​ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม​ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลือนกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน​และประชาสัมพันธ์ชี้แจงการขยายพื้นที่การจัดตั้ง​ ศพอส. แบบไม่ของบประมาณ​ให้แก่ อปท. เพื่อการขับเคลื่อนงาน​ด้านผู้สูงอายุและเชื่อมโยงศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบลในการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่อไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

วันที่ 24 -26 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนายวสุรัตน์ ภูอังคะ ตำแหน่งนิติกร เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หลักสูตร นักสานพลังชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัย (นสสว.) ประจำปี 2565 มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดเลย รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน โดยมีนางสุจริตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธีปิดการอบรม และ มอบใบประกาศเกียรติบัตร ณ โรงแรมไอโฮเทล ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:มอบเงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2565 จำนวน 8 ศูนย์ฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 249,250 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่อำเภอนามน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวปรียะดา ฉายถวิล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวกนกกานต์ ภักดีสุวรรณ นิติกร และนายธีรวัฒน์ ภูละมูล พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 5 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอนามน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์สำหรับคนพิการต่อไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสิรินุช​ อันตรเสน​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์​ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ”การเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวภายใต้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา​ (covid19) ณ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก​ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กิจกรรมครั้งนี้ได้มอบหมายให้นางกมลพรรณ สถิตย์นาค ตำแหน่ง​ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวลัดดา พรกุณา ตำแหน่ง​ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมเวทีกระบวนวนการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างพลังสตรีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน​ เพื่อให้ได้แนวทางการขับเคลื่อนพลังสตรีเสนอต่อจังหวัดและระดับประเทศต่อไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยม​ให้กำลังใจผู้สูงอายุ​และคนพิการที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย และขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสิรินุช​ อันตรเสน​ พัฒนาสังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​กาฬสินธุ์​ ลงพื้นที่เยี่ยม​ให้กำลังใจผู้สูงอายุ​และคนพิการที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย และขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ​ ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง​ อำเภอห้วยเม็ก​ และเทศบาลตำบลหนองใหญ่​ อำเภอหนองกุงศรี​ จำนวน​ 2​ ราย​ เพื่อให้การช่วยเหลือตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial