ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติการจัดตั้งกองบุญดูแลพระสงฆ์อาพาธ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติการจัดตั้งกองบุญดูแลพระสงฆ์อาพาธ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสงฆ์ และนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 12 (นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.) ได้เดินทางมาตรวจราชการ ตามแผนการการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งคณะผู้ตรวจราชการ ได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ได้แก่ การท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น งานมหกรรมภูไทนานาชาติ งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และงานมาฆปูรณมีบูชา ทะเลธุงอีสาน นอกจากนี้จากนโยบาย 3 ร่ำรวย 3 ใจ ทำให้การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้ยากไร้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์เมืองแห่งความสุข ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทั้งนี้ นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย One Home พม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ทอดผ้าป่า “กองบุญเพื่อการให้จังหวัดกาฬสินธุ์” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มเปาะบางและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 12 มีนาคม 2566 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ร่วมพิธีทอดผ้าป่า “กองบุญเพื่อการให้จังหวัดกาฬสินธุ์” พร้อมถวายต้นผ้าป่า โดยมียอดทำบุญ เป็นเงิน 448,825.75 บาท และยอดโอนทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธา เป็นเงิน 138,579.33 บาท รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 587,405.08 บาท โดยมี พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสงฆ์ ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ (นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์) พร้อมด้วย One Home พม.กาฬสินธุ์ คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความรับผิดชอบ ต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ (CSR) ร่วมทอดผ้าป่า “กองบุญเพื่อการให้จังหวัดกาฬสินธุ์” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2565 เวลา 09:30 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีม One Home เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามมติที่ประชุมดังนี้

  1. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 158 ราย 125 ครอบครัว เป็นเงิน 179,000 บาท
  2. เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 73 ราย 73 ครอบครัว เป็นเงิน 219,000 บาท
  3. เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 15 ราย 15 ครอบครัว เป็นเงิน 30,000 บาท
  4. เงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ จำนวน 1 ราย 1 ครอบครัว เป็นเงิน 5,000 บาท
  5. เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 17 ราย 17 ครอบครัว เป็นเงิน 34,000 บาท
  6. เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 20 ราย 20 ครอบครัว เป็นเงิน 40,000 บาท
  7. เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน จำนวน 5 ราย 5 ครอบครัว เป็นเงิน 15,000 บาท
    รวมการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 289 ราย 256 ครอบครัว เป็นเงิน 522,000 บาท

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ร่วมลงนามถวายพระพร

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกล่าวถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณห้องโถง ด้านหลังศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ร่วมแสดงความยินดี

        วันที่ 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ทีม พม.กาฬสินธุ์ (One Home) ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ นายสำเริง ม่วงสังข์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องปฏิบัติราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับการอนุมัติกู้ยืมจำนวน 14 ราย เป็นเงิน 353,119 บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:อบรมอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมชาร์ลองบูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อพม. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการคนพิการ การคัดกรอง การพัฒนาทักษะ และการดูแลช่วยเหลือคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านคนพิการในชุมชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อพม. คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 115 คน

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร) เพื่อหารือข้อราชการ และการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมโปงลางชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมการประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนางอรทัย แพงโสภา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น นางสาววรรณา อรัญกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชารการ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นางวิจารย์ ชูรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว นายชาญวิทย์ ไชยสิงห์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ นายชัยพล ไชยคำมิ่ง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม ผู้แทนจาก (พอช.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวัชระ ศรีช่วง และผู้แทนจากสำนักงานเคหะจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทีม One-Home จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุม และรับมอบข้อเสนอแนะและแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวง พม. และแผนตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 ของผู้ตรวจราชการกระทรวง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2565 ร่วมกับทีม One Home พม.กาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มติที่ประชุมอนุมัติ รวมทั้งสิ้น จำนวน 279 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 367,000 บาท ดังนี้ 1) เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 213 ราย 135 ครอบครัว เป็นเงิน 209,000 บาท 2) เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 35 ราย ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท และจำนวน 5 ราย ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 3) เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 21 ราย ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 63,000 บาท 4) เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 5 ราย ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial