ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน​ผู้สูงอายุที่ขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

วันที่ 26​ พฤษภาคม 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้นางสาวลัดดา​ พรกุณา ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสุธิตา บึงบัว นักพัฒนาสังคม งานผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน​ผู้สูงอายุที่ขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน​ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอคณะทำงานพิจารณาปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตพื้นที่​ เทศบาลตำบลบัวบาน เทศบาลตำบลเขาพระนอน​ เทศบาลตำบลอิตื้อ​ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม​ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลือนกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน​และประชาสัมพันธ์ชี้แจงการขยายพื้นที่การจัดตั้ง​ ศพอส. แบบไม่ของบประมาณ​ให้แก่ อปท. เพื่อการขับเคลื่อนงาน​ด้านผู้สูงอายุและเชื่อมโยงศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบลในการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่อไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

วันที่ 24 -26 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนายวสุรัตน์ ภูอังคะ ตำแหน่งนิติกร เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หลักสูตร นักสานพลังชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัย (นสสว.) ประจำปี 2565 มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดเลย รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน โดยมีนางสุจริตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธีปิดการอบรม และ มอบใบประกาศเกียรติบัตร ณ โรงแรมไอโฮเทล ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:มอบเงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2565 จำนวน 8 ศูนย์ฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 249,250 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่อำเภอนามน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวปรียะดา ฉายถวิล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวกนกกานต์ ภักดีสุวรรณ นิติกร และนายธีรวัฒน์ ภูละมูล พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 5 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอนามน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์สำหรับคนพิการต่อไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสิรินุช​ อันตรเสน​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์​ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ”การเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวภายใต้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา​ (covid19) ณ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก​ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กิจกรรมครั้งนี้ได้มอบหมายให้นางกมลพรรณ สถิตย์นาค ตำแหน่ง​ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวลัดดา พรกุณา ตำแหน่ง​ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมเวทีกระบวนวนการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างพลังสตรีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน​ เพื่อให้ได้แนวทางการขับเคลื่อนพลังสตรีเสนอต่อจังหวัดและระดับประเทศต่อไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยม​ให้กำลังใจผู้สูงอายุ​และคนพิการที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย และขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสิรินุช​ อันตรเสน​ พัฒนาสังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​กาฬสินธุ์​ ลงพื้นที่เยี่ยม​ให้กำลังใจผู้สูงอายุ​และคนพิการที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย และขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ​ ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง​ อำเภอห้วยเม็ก​ และเทศบาลตำบลหนองใหญ่​ อำเภอหนองกุงศรี​ จำนวน​ 2​ ราย​ เพื่อให้การช่วยเหลือตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประเภทรายบุคคล

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ใจศิริ นักพัฒนาสังคม นายอนุชิต ศรีไพรวรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายปริญญา ศรีเมือง พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประเภทรายบุคคล จำนวน 22 ราย ในเขตพื้นที่ อำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดต่อไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางจริยา แดงวันสี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทริค อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน มติที่ประชุมรับทราบบทบาทการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ. 2551 ซึ่งภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเฝ้าระวังทางสังคม การทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ และรับทราบปัญหาการดำเนินงาน “นาคาพิทักษ์”

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial